Visie op zorg

De visie
op zorg van
Markenheem

De visie op zorg

Mensen worden steeds ouder en zijn langer gezond. Ze zijn fitter, zelfstandiger en willen zelf bepalen hoe ze hun leven inrichten. Langer zelfstandig wonen past daarbij.

Een kleine groep ouderen kan als gevolg van een beperking 
of aandoening niet thuis blijven wonen en heeft zorg in een verpleeghuis nodig. Markenheem is er voor beide groepen ouderen in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem.

In onze visie gaat de zorg van vandaag steeds meer over welzijn en een goede oude dag beleven. Markenheem draagt daaraan bij, zowel thuis als in het verpleeghuis.

We stellen ouderen die thuis willen blijven wonen in staat om de regie te houden over hun eigen leven en om deel te blijven uitmaken van de leefgemeenschap in de Achterhoek. Daartoe bieden we zorg thuis én ontwikkelen we specifieke woon- en samenleefvormen. Daarbij zetten we slimme technologische hulpmiddelen in. Onze bekwame medewerkers zijn nabij op momenten dat het ertoe doet en leren ouderen hoe ze het leven zodanig kunnen inrichten dat langer en vooral plezierig thuis wonen vanzelfsprekend blijft.

Ze beschikken over een unieke combinatie van kennis, enthousiasme en vaardigheden om hun ambacht met succes uit te oefenen. Het is fantastisch om in de zorg te werken.

Vanuit het ‘naoberschap’ dat onze streek zo typeert, sluiten we aan bij hun familie en andere mensen in de directe omgeving. Aan de andere kant bieden we in onze verpleeghuizen een fijn thuis en intensieve zorg aan kwetsbare mensen die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De toenemende complexiteit van de zorgbehoefte vraagt om specifieke vaardigheden, zoals omgang met dementie en ondersteuning van mensen met een lichamelijke beperking.

We leveren die zorg dag en nacht, waarbij we naast onze betrokken medewerkers ook technologie inzetten waar dat zinvol is. Vanuit onze warme samenwerking met tal van zorgpartners in onze regio vinden we oplossingen voor de toenemende schaarste aan zorgplekken én beschikbaar, gekwalificeerd personeel.

Door ons actieve contact met woningcorporaties, gemeenten en verenigingen stimuleren we dat de lokale gemeenschap nauw betrokken is bij de zorgvraag van ouderen.

Lees meer
Anja Stunnenberg, bestuurder Markenheem

Missie en visie

Markenheem helpt ouderen met een zorgvraag in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. We leveren ondersteuning, welzijn, wonen, persoonlijke zorg en behandeling om zo de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden.
Wij werken vanuit het gedachtegoed ‘Positieve gezondheid’. We bieden ondersteuning op gebieden die mensen het belangrijkst vinden in hun leven. Bij Markenheem houdt u regie over uw eigen leven, maar kunt u altijd op ons terugvallen.

Onze krachtige
kernwaarden

De zorg van vandaag gaat steeds meer over welzijn en een goede oude dag beleven. Markenheem draagt daaraan bij, zowel thuis als in het verpleeghuis. In al onze activiteiten staan onze kernwaarden nabij, bij de tijd en bekwaam centraal.

Nabij

We zijn trots op onze plek midden in de Achterhoekse samenleving. Het ‘naoberschap’, de sociale verbinding, is er sterk ontwikkeld. Dat voelt vertrouwd.

We kennen de mensen voor wie we het doen. We kennen hun levens, hun omgeving, hun wensen en uitdagingen. Hun cultuur is de onze. We zijn allemaal deelgenoot van dezelfde gemeenschap. Wij voelen ons thuis bij elkaar. Thuis en betrokken. Markenheem houdt ons bijeen.

Lees meer

Bij de tijd

We volgen de trends en formuleren zorgvuldig onze antwoorden op nieuwe ontwikkelingen voordat we ze omarmen. Zodra we onze keuzes hebben gemaakt, weten we van aanpakken.

We zetten in op digitalisering en zorgtechnologie. We implementeren nieuwe visies op ouderenzorg en vinden het belangrijk dat onze medewerkers een leven lang leren. We gaan mee met de tijd, hoe hard die soms ook raast.

Lees meer

Bekwaam

Zorg wordt steeds complexer en veeleisender. Ook de verwachtingen nemen toe. De zorgprofessionals van Markenheem zijn vakmensen die klaarstaan om mensen te ondersteunen bij hun zorgvraag.

Ze beschikken over een unieke combinatie van kennis, enthousiasme en vaardigheden om hun ambacht met succes uit te oefenen. Het is fantastisch om in de zorg te werken.

Lees meer

Strategie
2022–2024

We omarmen de toekomst.
Lees alles over onze strategie.

Innovatie

Naast onze betrokken medewerkers zetten we bij Markenheem technologie in waar dat zinvol is.

Daarbij is ons uitgangspunt dat technologie bijdraagt aan het behouden of juist weer verkrijgen van eigen regie voor de ouderen en kwetsbare mensen die we verzorgen.

Zorgtechnologie is daarmee een aanvulling op de persoonlijke zorg; geen vervanging.

Mantelzorg

Als mantelzorger blijft u onmisbaar bij de liefdevolle zorg en ondersteuning van uw dierbare. Onze professionele zorg en ondersteuning is aanvullend daaraan. 

Of uw naaste nu hulp bij huishouden ontvangt of bij ons in het verpleeghuis komt wonen. Samen blijven we op een liefdevolle manier voor hem of haar zorgen. 

De afspraken die we hierover maken leggen we vast in een zorgplan.

Gespecialiseerde zorg

De toenemende complexiteit van de zorgbehoefte vraagt om specifieke vaardigheden in onze verpleeghuizen. Hier leggen we ons toe op de zorg aan mensen die niet meer in staat zijn om eigen regie over hun leven te behouden. We bieden hun een fijn thuis in combinatie met 24-uurs nabijheid en toezicht.

Daarbij richten wij ons op drie doelgroepen:

We leveren die zorg dag en nacht, waarbij we naast onze betrokken medewerkers ook technologie inzetten waar dat zinvol is.

Visie op 

onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg is zorg waar zorgvragers of hun vertegenwoordigers niet mee instemmen of waartegen zij zich verzetten.

Een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid van de zorgvrager staat bij Markenheem centraal. Het gebruik van maatregelen met de intentie de zorgvrager in de (bewegings)vrijheid te beperken past daarom niet in onze visie.

Vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals gordels aan bed of stoel, spanlakens, tafelbladen op rolstoelen met als doel iemand te fixeren en separatie worden binnen Markenheem niet toegepast. 

Ook dienen we geen vocht en voeding onder dwang toe en gaan we zeer terughoudend om met versuffende medicatie. In nauw overleg met de arts en psycholoog kijken we eerst naar alternatieven.

Lees meer

Wet zorg en dwang

Deze visie van Markenheem past binnen de intenties van de Wzd, waarbinnen zogeheten onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel.

Sinds 1 januari 2020 is de Wzd van kracht. Deze wet waarborgt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), zowel voor mensen die in een verzorgingshuis of verpleeghuis wonen als voor mensen die thuis wonen.

Onze algemene doelstellingen bij het verlenen van zorg binnen de kaders van de Wzd zijn:

Onvrijwillige zorg

Er bestaan verschillende vormen van onvrijwillige zorg:

Zorg waar de zorgvrager (of diens vertegenwoordiger) zich niet tegen verzet is in principe geen onvrijwillige zorg.

Hierop zijn drie uitzonderingen:

Indien die van invloed is op het gedrag of de bewegingsvrijheid van een zorgvrager. Als deze medicatie niet wordt gegeven volgens de geldende professionele richtlijnen 
is er sprake van onvrijwillige zorg.

Bovengenoemde drie vormen van zorg vallen bij een wilsonbekwame zorgvrager altijd onder de onvrijwillige zorg, ook als de vertegenwoordiger ermee instemt en iemand zich er niet tegen verzet.

Ernstig nadeel

Onvrijwillige zorg mag in het kader van de Wzd in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ‘ernstig nadeel’. Hieronder wordt verstaan:

Wanneer het niet lukt om onvrijwillige zorg te voorkomen, moet er in het kader van de Wzd een stappenplan worden gevolgd, waarbij verschillende deskundigen betrokken worden. 

In iedere stap van de besluitvorming wordt de zorgvrager en/of zijn vertegenwoordiger betrokken. Binnen het stappenplan is op verschillende momenten voorzien in evaluaties, met daarbij de intentie om de onwillige zorg zo snel mogelijk af te bouwen. 

De onvrijwillige zorg en het onderzoek naar het afbouwen van deze zorg wordt schriftelijk bijgehouden in het zorgleefplan, zodat alle betrokkenen inzicht hebben in de aanpak en uitvoering van de zorg. 

De Wzd-functionaris (een arts) beoordeelt of het stappenplan goed is doorlopen en of het zorgleefplan voldoet aan de eisen. De inspectie heeft de rol van toezichthouder.

Cliënt-
vertrouwenspersoon

Heeft u vragen over uw rechten? Of wilt u advies over aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg of het doorlopen van een klachtenprocedure?

Dan kunt u een onafhankelijke vertrouwenspersoon inschakelen.
Neemt u daarvoor contact op met Adviespunt Zorgbelang via:

Klachtenregeling
Wet zorg en dwang

Voor klachten die te maken hebben met de uitvoering van de Wzd geldt een specifieke klachtenregeling.

Bij Markenheem maken we daarvoor gebruik van de landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Deze onafhankelijke klachtencommissie behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wzd.

De klachtenregeling van de KCOZ vindt u via kcoz.nl/reglement.

U kunt contact opnemen met de KCOZ via:

085 077 20 60
Jaarverslag 2023

Kwalitatieve zorg voor de ouderen van nu

Bij Markenheem hebben we in 2023 in alle geledingen van de organisatie gewerkt aan toekomstbestendige ouderenzorg.