Jaarverslag 2023, kwalitatieve zorg voor de ouderen van nu
Over Markenheem

Ouderenzorg in de gemeenten
Bronckhorst en Doetinchem

Markenheem is een centraal in de Achterhoek gelegen ouderenzorgorganisatie met vijf verpleeghuizen, thuiszorg, dagbesteding en hulp bij huishouden. In onze huizen in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem wonen de meest kwetsbare mensen. Zij kunnen vaak door ouderdom niet meer zelfstandig wonen.

In onze verpleeghuizen wonen ongeveer 380 ouderen. Daarnaast ondersteunen we zo’n 700 mensen met noodzakelijke zorg en verpleging thuis en maken ongeveer 1.100 mensen gebruik van huishoudelijke hulp. Met meer dan 1.000 medewerkers zetten we ons met hart en ziel in voor een goede oude dag van onze zorgvragers.

We werken vanuit het gedachtegoed ‘Positieve gezondheid’. Mensen worden steeds ouder en zijn langer gezond. Ze zijn fitter, zelfstandiger en willen zelf bepalen hoe ze hun leven inrichten. Langer zelfstandig wonen past daarbij. 

Bij Markenheem houdt u samen met uw mantelzorgers en naasten zoveel mogelijk de touwtjes zelf in handen – of u nu bij ons woont of thuiszorg krijgt. Als het nodig is kunnen technologische middelen u helpen zelfstandiger te blijven. 

Is professionele zorg en verpleging noodzakelijk? Dan zijn wij er voor u.

Lees meer

Werkgebied

Markenheem is er voor ouderen die thuis wonen en voor de bewoners van onze verpleeghuizen.

Welzijn en een goede oude dag beleven

De kwaliteit van 

onze zorg

In onze visie gaat de zorg van vandaag steeds meer over welzijn en een goede oude dag beleven. Markenheem stelt dat als doel, zowel thuis als in het verpleeghuis. Bij Markenheem kennen we elkaar.

Voor de mensen voor wie we zorgen zijn onze medewerkers vertrouwde gezichten. Dat draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van onze zorg.

Onze vakkundige medewerkers blijven zich voortdurend ontwikkelen en delen hun kennis actief met elkaar. Want nieuwe inzichten helpen ons elke dag om nóg beter te worden in ons vak. 

We laten de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening regelmatig toetsen door zowel de mensen die we verzorgen als door onafhankelijke organisaties. Zo leveren we de beste zorg van vandaag én morgen.

Lees meer

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) brengt regelmatig een bezoek aan onze locaties.

Koen Seegers (BIG-registratie 19049057901) is als specialist ouderengeneeskunde aan Markenheem verbonden.

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt vooral ervaren door de mensen die we verzorgen en verplegen. Daarom meten we regelmatig hun tevredenheid.

Op deze manier weten we hoe mensen onze dienstverlening ervaren en blijven we onszelf continu verbeteren.

Op zorgkaartnederland.nl kunnen zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers hun waardering geven en lezen over onze zorg voor ouderen. Wij nodigen u uit om uw mening te geven. Uw mening gebruiken wij om de goede dingen aan onze zorg te behouden en waar nodig te verbeteren.

Markenheem heeft voor alle locaties en de wijkverpleging het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Een organisatie met dat keurmerk heeft de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Inmiddels werken er bijna 10.000 organisaties met HKZ-normen.

HKZ controleert Markenheem jaarlijks en bezoekt de verschillende afdelingen. Ook beoordelen ze de administratie en voeren ze gesprekken met zorgmedewerkers, managers en de ondernemings- en cliëntenraad.

Lees hier ons kwaliteitsverslag.

De Green Deal Duurzame Zorg is een verzameling afspraken die bedrijven, overheden en zorginstellingen landelijk met elkaar hebben gemaakt om bij te dragen aan meer duurzaamheid in de zorg, zoals: toewerken naar groene en klimaatneutrale zorg en meer inzet op preventie en aandacht voor gezondheid van mensen.

Vanuit haar maatschappelijke rol vindt Markenheem het belangrijk om bij te dragen aan duurzame zorg voor nu en de toekomst. Zo is duurzaamheid ook onderdeel van het strategisch plan. Deelnemen aan de Green Deal past daar goed bij.

Download het certificaat hier

Rapportages

We rapporteren jaarlijks over de cijfers, de prestaties van de organisatie en de kwaliteit van onze zorg. Daarnaast vatten we onze ambities en projecten samen in het jaarplan. De jaarrekening en het kwaliteitsverslag zijn opgenomen in het jaarverslag.

Samenwerkingen

We werken bij Markenheem intensief samen met tal van zorgpartners in de regio om zo de toenemende zorgvraag en ontwikkelingen in de maatschappij tegemoet te kunnen komen. Vanuit deze warme samenwerking vinden we oplossingen voor de toenemende schaarste aan zorgplekken én beschikbaar, gekwalificeerd personeel.

Door ons actieve contact met woningcorporaties, gemeenten en verenigingen stimuleren we dat de lokale gemeenschap nauw betrokken is bij de zorgvraag van ouderen.

Directie

De directie bestaat uit:

Anja Stunnenberg

Bestuurder

José van Vliet

Directeur Operations

Pia Verhagen

Directeur Bedrijfsvoering
De directie is te bereiken via:
0314 – 37 60 10

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:

Voorzitter raad van toezicht en burgemeester gemeente Berg en Dal, voorzitter raad van toezicht Hogeschool Iselinge, voorzitter raad van toezicht Maartens Foundation.

Mark Slinkman

Interim, Toezicht, Advies, bestuurslid Stichting Zorgondersteuningsfonds, voorzitter raad van toezicht Participe, voorzitter bestuur stichting Het Landelijk Bureau, associate partner bij Aardom en de Jong.

Nelleke Vogel

Lid raad van toezicht en bestuurslid en managing partner Coöperatie Infinite Inspiration, voorzitter bestuur Spiritueel Innovatie Fonds.

Houwke Ong

Lid raad van toezicht en emeritus lector Innovatie in de Care HAN, Nijmegen, lid raad van toezicht GGZ Online, Utrecht, bestuurslid Zorgcoöperatie Reek, lid van een aantal visitatiecommissies van HBOV, MANP en lerarenopleidingen verpleegkunde, lid van raad van commissarissen Orpea.

Marian Adriaansen

Lid raad van toezicht en lid van de raad van toezicht Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht, lid van de raad van toezicht Innoforte, Velp.

Guido van de Logt

Lector Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), lid Raad van Advies Bacheloropleiding Logopedie Fontys Hogescholen, Gastdocent EDHEC Business School, Lille (FR) 

Lilian Beijer

De raad van toezicht is te bereiken via e-mail:

Medezeggenschap

Meedenken, meepraten en meebeslissen. Markenheem vindt de inbreng van de mensen die we verzorgen en van onze medewerkers belangrijk. Daarom zijn de bestuurder en teammanagers regelmatig in gesprek met cliëntenraden, ondernemingsraad en adviesraden.

Cliëntenraad

Op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) heeft Markenheem lokale cliëntenraden (LCR) en een centrale cliëntenraad (CCR). De Wmcz bevordert de medezeggenschap van zorgvragers over de manier waarop zorg wordt verleend. De cliëntenraad is de belangenbehartiger van de zorgvragers. De cliëntenraad heeft het recht om informatie te krijgen en in te winnen en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de bestuurder of managers. 
 
Elke locatie van Markenheem heeft een eigen lokale cliëntenraad (LCR). Op die manier vindt de medezeggenschap dicht bij de zorgvragers plaats. De LCR bestaat uit zorgvragers, naaste verwanten van hen of vrijwilligers.  
 
De centrale cliëntenraad (CCR) zorgt voor de gemeenschappelijke belangenbehartiging van de zorgvragers van alle locaties en zorgvragers die wijkzorg ontvangen. De CCR bestaat uit zeven leden en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Zij voldoen aan de gewenste deskundigheidseisen en zijn geselecteerd op basis van een profiel dat is overeengekomen met de bestuurder en leden van de LCR. De leden hebben ieder specifiek contact met een van de locaties of de wijkzorg en zijn voor die locatie voorzitter van de LCR. Daardoor staat ook de CCR dicht bij de zorgvragers en ontstaat een genuanceerd beeld over het gevoerde beleid binnen de verschillende locaties en de wijkzorg. 

Lees meer

Advies- en instemmingsrecht 
Al naar gelang het onderwerp heeft de CCR advies- of instemmingsrecht. De onderwerpen gaan over ontwikkelingen binnen Markenheem zoals kwaliteit van zorg, vastgoed, veiligheid en andere zaken die zorgvragers aangaan. 
De LCR heeft specifieke bevoegdheden die vooral betrekking hebben op praktische zaken die de locatie betreffen, zoals maaltijden en activiteiten. Zowel de LCR als de CCR vergaderen regelmatig. De CCR heeft structureel overleg met de bestuurder. De LCR heeft structureel overleg met de manager wonen zorg welzijn van de betreffende locatie.

Contact met uw cliëntenraad

De receptie van uw locatie beschikt over de actuele gegevens van de cliëntenraadsleden. Deze kunt u ook telefonisch of via email opvragen.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers binnen Markenheem is ondergebracht bij de ondernemingsraad (OR). De OR komt op voor de belangen van de collega-medewerkers binnen de organisatie, zodat er een goede afweging plaatsvindt tussen organisatie- en medewerkersbelang. De OR streeft ernaar om zo breed mogelijk vertegenwoordigd te zijn, zodat dit de participatie van de medewerkers in de besluitvorming van de OR bevordert. 

Het jaarverslag van de ondernemingsraad is als hoofdstuk 3.3 opgenomen in het jaarverslag van Markenheem.

Wilt u meer weten over de medezeggenschap bij Markenheem of over de werkzaamheden van de OR? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via e-mail.

Verzorgenden en Verpleegkundigen
Adviesraad (VVAR)

De VVAR geeft op basis van vakmanschap advies aan de bestuurder om zo de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. De VVAR wil bijdragen aan:

  • verbetering van de kwaliteit van zorg voor zorgvragers;
  • een grotere betrokkenheid van collega’s bij de koers van Markenheem.

Cliëntondersteuning

De diensten die zorgvragers ontvangen bij Markenheem kunnen vanuit verschillende wetten worden betaald. In verschillende gevallen moet een eigen bijdrage worden betaald.

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en hiervoor een indicatie van het CIZ heeft, kan gebruikmaken van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naasten met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Deze hulp is kosteloos.

De zorgadviseurs van Menzis denken met u mee over hoe u de zorg die het best bij uw situatie past goed kunt organiseren. U kunt dan denken aan organisaties als Zorgbelang en MEE.

Cliëntvertrouwenspersoon

Bent u niet tevreden over aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg?

Dan kunt u een onafhankelijke vertrouwenspersoon inschakelen. Neem daarvoor telefonisch of via e-mail contact op met Adviespunt zorgbelang.

Jaarverslag 2023

Kwalitatieve zorg voor de ouderen van nu

Bij Markenheem hebben we in 2023 in alle geledingen van de organisatie gewerkt aan toekomstbestendige ouderenzorg.